Huishoudelijk Reglement
Kungfu Wushu School, Long Hu Men Leuven


Artikel 1. Algemene bepalingen

De Kungfu Wushu School is een feitelijke vereniging en is genaamd Long Hu Men Leuven. De club is opgericht in 1978. De sociale zetel bevindt zich in Leuven, postadres: Tiensestraat 199, 3000 Leuven.


Artikel 2. Afdelingen

De vereniging bestaat uit volgende afdelingen:
·    Traditionele kungfu BajiQuan: Wushu Kids van 6 jaar tot 15 jaar
·    Traditionele kungfu Baji Quan: Jongeren en volwassenen vanaf 16 jaar
·    Sanda:  voor iedereen vanaf 14 jaar
·    Taiji Quan: voor iedereen


Artikel 3. Doel van de club

·    De club heeft tot doel de bevordering van de Chinese krijgskunsten.
·    De club zal met andere clubs samenwerken om dit doel te bereiken.
·    De club zal daar alle daden voor wenden om dit doel te realiseren.
·    Zowel commerciële als niet-commerciële activiteiten, binnen het wettelijke kader, zoals o.a. wedstrijden en demonstraties zullen georganiseerd worden om de doelstellingen te verwezenlijken en de goede werking van de club te verzekeren.


Artikel 4. Het lidmaatschap
·    Onze club is toegankelijk voor iedereen, ongeacht etnische afkomst, fysieke beperking of geslacht.
·    Het lidmaatschap gebeurt door invulling en onder­tekening van een inschrijvingsformulier voor lidmaatschap en de betaling van het lidgeld.
·    Het lidgeld vervalt op dezelfde datum één jaar na de inschrijvingsdatum.
·    Voor jeugdleden jonger dan 18 jaar dient het formu­lier door de wettelijke vertegenwoordiger ondertekend te worden.
·    Elk lid is verplicht zich een clubuniform aan te schaffen.
·    Men is pas volwaardig lid als men aan al deze voorwaarden heeft voldaan.


Artikel 5. Oefenuitsrusting

Het uniform en oefenuitrusting van de club bestaat uit:
·    Kimono (broek en vest) (voor de traditionele kungfu)
·    Short en T-shirt (voor Sanda)
·    Bokshandschoenen
·    Tandbescherming
·    Kruisbescherming
·    Scheen-voetbeschermers
·    Stok (vanaf groene gordel)
·    Zwaard (vanaf paarse gordel)

Artikel 6. Comité/bestuur

·    De club wordt door een comité bestuurd.
·    In dit Comité worden afspraken gemaakt die voor de club gelden.
·    Hier wordt beslist welke regels gehanteerd worden en welke evenementen de
club zal organiseren.
·    Elk volwaardig lid kan lid worden van het Comité.

Artikel 7. Rechten en plichten van leden

·    Bij toetreding heeft het lid het recht een exemplaar van het huishoudelijk reglement te ontvan­gen.
·    Het lid heeft het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden. Dit laatste in overleg met de lesgever.
·    Het lid is verplicht om regelmatig de trainingen bij te wonen om te mogen deelnemen aan gradenexamens.
·    Het lid heeft het recht om deel te nemen aan de tevredenheidsenquêtes, stemmingen in de ledenver­ga­deringen en voorstellen te doen ter verbetering van het algemene welbevinden van alle leden.
·    Het lid heeft het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het comité in te dienen.
·    Het comité is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behan­delen of te onder­zoe­ken en over het resultaat van de behandeling en/of het onder­zoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
·    Het lid heeft de plicht het be­stuur in kennis te stellen van de verandering van zijn/haar adres.
·    Het lid heeft de plicht om tijdig het lidgeld te betalen.
·    Het lid mag niet deelnemen aan trainingen onder invloed van alcohol of drugs.
Indien dit te vaak voorvalt, kan de lesgever het lid voor een bepaalde tijd schorsen.
·    Leden moeten zich onderling en tegenover hun leraar hoffelijk en respectvol gedragen.


Artikel 8. Uitsluiting

·    Het lid dat daden stelt die in strijd zijn met de wet en het clubreglement en –filosofie, kan uitgesloten worden.
·    Agressie wordt niet getolereerd, noch in de club noch daarbuiten.
·    Het lid dat het imago van de club schaadt, zal uitgesloten worden.
·    Bij uitsluiting van een lid, heeft het lid het recht om gehoord te worden. Indien het bestuur vindt dat een uitsluiting de gepaste sanctie is, verliest het desbetreffende lid alle rechten en kan het bijgevolg geen verhaal doen van terugvordering van lidgelden of dergelijke.

 


 

Search

Aff BOSC2022 4

 

Info

 

Golden Dragon Cup

Aff GDC2022 small

 

Search